Łódzki Port Gier 46
8-9 lutego 2020
10:00 - 21:00
Łódzki Dom Kultury
Regulamin

ŁÓDZKI PORT GIER
REGULAMIN WYPOŻYCZANIA GIERNiniejszy Regulamin określa zasady wypożyczania gier osobom uczestniczącym – zwanym dalej Uczestnikami - w imprezie Łódzki Port Gier, określanej dalej Imprezą lub w skrócie - ŁPG.


I. Postanowienia ogólne.
1. Organizatorem Wypożyczalni Gier jest Stowarzyszenie Miłośników Erpegów i Fantastyki z siedzibą w Łodzi przy ul. Romualda Traugutta 18 lok. 32, zwane dalej
Organizatorem.
2. Organizacją obsługi wypożyczania gier Uczestnikom w czasie ŁPG zajmują się Członkowie Stowarzyszenia lub upoważnione przez Władze Stowarzyszenia osoby, zwani dalej Pracownikami Obsługi.
3. Wypożyczalnia Gier dokonuje wypożyczeń gier - stanowiących własność Organizatora lub udostępnionych mu przez inne osoby lub podmioty - wyłącznie w celu ich
wykorzystania w czasie organizowanej przez Organizatora na terenie Łódzkiego Domu Kultury w Łodzi przy ul. Romualda Traugutta 18 imprezy Łódzki Port Gier,
4. Regulamin Wypożyczalni dostępny jest w Rejestracji i Wypożyczalni (więcej na ten temat w p. II Regulaminu), jak również na stronach internetowych Łódzkiego Portu Gier - http://www.portgier.info/ oraz na oficjalnej stronie wydarzenia na FB - https://pl-pl.facebook.com/LodzkiPortGier .
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych i uzasadnionych przyczyn, zarówno przed, jak i w trakcie trwania Imprezy. W takiej sytuacji nowa wersja Regulaminu lub aneks zmieniający istniejące lub wprowadzający nowe postanowienia zostaną wydrukowane i udostępnione Uczestnikom, a w razie potrzeby ogłoszone ustnie przez Pracowników Obsługi.
6. Uczestnikiem Imprezy może być osoba pełnoletnia lub osoba małoletnia, z zastrzeżeniem, że małoletni do 12 roku życia mogą uczestniczyć w Imprezie tylko pod
opieką przedstawiciela ustawowego lub innej upoważnionej osoby dorosłej i na jej wyłączną odpowiedzialność.
7. Organizator zapewnia uczestnikom bezpłatny udział w Imprezie.
8. Osoba zainteresowana wzięciem udziału w Łódzkim Porcie Gier zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem - udział w Imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez Uczestnika tego Regulaminu.
9. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Organizator Wypożyczalni Gier informuje Uczestników, iż ich dane osobowe podawane przy zarejestrowaniu się na Łódzkim Porcie Gier będą przechowywane i przetwarzane przez Organizatora na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez Uczestników zgody, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu i wyłącznie w celu krótkotrwałego użycia – z zastrzeżeniem punktu 12 – w czasie trwania Imprezy.
10. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie Imprezy jest Organizator, a po jej zakończeniu zebrane dane zostaną usunięte i nie będą dalej przez Organizatora – z zastrzeżeniem punktu 12 – w żaden sposób wykorzystywane, przetwarzane lub udostępniane.
11. Każdy uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że wszelkie wydarzenia Imprezy - włączając wszystkie organizowane w trakcie jej trwania turnieje/konkursy - mogą być utrwalane metodą fotograficzną oraz audio/video, na co Uczestnik wyraża zgodę. W szczególności Uczestnik w ramach utrwalania Imprezy zezwala także na utrwalanie w dowolnej formie i dowolną techniką jego wizerunku oraz wykorzystanie utworów i nośników, na których wizerunek utrwalono, w celach dokumentacyjnych, archiwalnych i promocyjnych Imprezy Łódzki Port Gier i jej Organizatora oraz ewentualnych współorganizatorów. Uczestnik zgadza się również na publikację swego wizerunku na oficjalnej stronie Łódzkiego Portu Gier oraz na stronie Imprezy na Facebooku.
12. Wszystkie wypożyczane gry są co do zasady nieuszkodzone i kompletne. W czasie 2 tygodni od zakończenia Łódzkiego Portu Gier Pracownicy Obsługi dokonują
Inwentaryzacji - sprawdzają stan gier wypożyczanych w trakcie Imprezy pod kątem, kompletności poszczególnych składników, braku uszkodzeń itp. W razie stwierdzenia czegoś takiego, w szczególności gdy stan i zawartość gry odbiega od tego, w jakim grę
wypożyczono Uczestnikowi, Organizator skontaktuje się z nim celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji – wówczas zebrane dane osobowe Uczestnika będą nadal
wykorzystywane i przetwarzane, aż do całkowitego załatwienia sprawy.

II. Zasady wypożyczania gier.
Całość procesu wypożyczania odbywa się przy trzech stanowiskach:

1. W czasie Imprezy wypożyczać gry mogą wszystkie osoby, które na podstawie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem otrzymają Numerek Gracza w Punkcie Rejestracji lub Wypożyczalni, przy czym:
- rejestracja na podstawie dowodu osobistego odbywa się w Punkcie Rejestracji, gdzie Pracownik Obsługi wpisuje wymagane dane na Karcie Gracza (dane osobowe, dane kontaktowe, Numerek Gracza oraz godzina jego wydania i zwrotu) i wydaje Numerek Gracza Uczestnikowi; Karta Gracza pozostaje przechowana przy Punkcie Rejestracji,
- w przypadku rejestracji na podstawie innego dokumentu (np. legitymacji szkolnej, studenckiej), można go zostawić na przechowanie od razu w Wypożyczalni i w zamian odebrać tam Numerek Gracza bez potrzeby wypełniania Karty Gracza,
2. W celu wypożyczenia Uczestnik wybiera którąś z gier wystawionych na Stołach z Grami i kieruje się do Wypożyczalni, gdzie Pracownik Obsługi rejestruje w systemie
informatycznym Numerek Gracza, godzinę wypożyczenia i nazwę wypożyczonej gry, a następnie wydaje ją Uczestnikowi, który od tej chwili może korzystać z wypożyczonej gry.
3. Gdy Uczestnik skończy grać w pożyczoną wcześniej grę, obowiązany jest oddać ją z powrotem do Wypożyczalni, gdzie Pracownik Obsługi rejestruje godzinę zwrotu gry. Następnie Uczestnik korzystając z wydanego mu Numerka Gracza może – w sposób opisany w p. 2 – wypożyczyć kolejną grę.
4. Jeśli Uczestnik po oddaniu wypożyczonej wcześniej gry nie będzie już wypożyczał gier w tym dniu, obowiązany jest zgłosić ten fakt Pracownikowi Wypożyczalni i oddaje mu Numerek Gracza. Po sprawdzeniu, czy Uczestnik oddał wszystkie wypożyczane wcześniej gry, Pracownik Wypożyczalni:
- oddaje Uczestnikowi pobrany wcześniej dokument tożsamości (jeśli Numerek Gracza wydano Uczestnikowi w zamian za pozostawiony dokument),
- wpisuje na Karcie Gracza godzinę oddania Numerka Gracza do Wypożyczalni (jeśli Numerek Gracza wydano Uczestnikowi na podstawie danych odpisanych w Punkcie
Rejestracji z dowodu osobistego).
5. Uczestnik może wypożyczyć jednorazowo maksymalnie – 1 Dużą lub 2 Małe Gry. Za Dużą Grę uważa się zarówno grę w dużym pudełku, jak i grę o mniejszych gabarytach, w przypadku której rozgrywka trwa zwykle powyżej godziny.
6. Uczestnik przy wypożyczeniu zobowiązany jest sprawdzić stan wypożyczanej gry. Jeżeli stan gry budzi wątpliwości, przed przystąpieniem do rozgrywki Uczestnik powinien zgłosić ten fakt Pracownikowi Wypożyczalni. W innym przypadku Pracownik Wypożyczalni zakłada, że gra jest w stanie ogólnym dobrym i kompletnym.
7. Grę należy oddać w stanie nie gorszym, niż się wypożyczyło, a w szczególności Uczestnik obowiązany jest po zakończeniu rozgrywki umieścić wszystkie elementy gry z powrotem w pudełku od niej we właściwy sposób i z należytą starannością, a przed zrobieniem tego sprawdzić, czy któreś z komponentów przypadkiem nie spadły pod stół (to częsta przyczyna „ginięcia” żetonów, znaczników itp.). Poszczególne żetony, kostki, pionki itd. należy umieścić w odpowiadających im w pudełku miejscach, określone typy pionków, żetonów w osobnych foliowych torebkach itp. (niedopuszczalne jest wrzucanie do pudełka elementów do gry „luzem”!), tak aby następni Uczestnicy mogli wypożyczyć grę i od razu w nią grać.
8. Wypożyczonych przez Organizatora gier nie wolno wynosić poza teren imprezy - można w nie grać wyłącznie w pomieszczeniach Łódzkiego Domu Kultury, w których ŁPG się odbywa. Oznacza to, że gry wypożyczamy tylko w ramach jednego dnia Imprezy - nie można wypożyczyć gry w sobotę, a oddać w niedzielę.
9. Wypożyczalnia ma prawo - w uzasadnionych przypadkach - żądać zwrotu gry przed upływem regulaminowego terminu zwrotu lub w chwili wypożyczenia zastrzec
wcześniejszy termin zwrotu.
10. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za zgubienie wypożyczonej gry oraz wszelkie jej uszkodzenia stwierdzone podczas zwrotu lub późniejszej Inwentaryzacji (brak jakichkolwiek elementów gry, uszkodzenia mechaniczne, itp.), nie stwierdzone przez Wypożyczającego tuż po wypożyczeniu.
11. W przypadku zgubienia, uszkodzenia lub braku elementów gry Uczestnik zobowiązany jest, po uzgodnieniu z Pracownikiem Wypożyczalni, do:
a) pokrycia kosztów naprawy uszkodzonej gry lub
b) pokrycia kosztów zakupu brakujących elementów (łącznie z kosztami przesyłki) jeżeli zakup brakujących elementów jest możliwy lub
c) kupienia takiej samej, nowej gry i przekazania jej Wypożyczalni lub
d) odkupienia uszkodzonego egzemplarza gry po cenie rynkowej.
Uczestnik równocześnie zobowiązuje się do wykonania jednego z ww. działań w terminie do 14 dni kalendarzowych, a w szczególnych przypadkach – w terminie uzgodnionym z pracownikiem Wypożyczalni.
12. W sprawach kwestyjnych związanych z wypożyczaniem gier w czasie Imprezy, które w postanowieniach niniejszego Regulaminu byłyby niedoprecyzowane, ostateczną decyzję podejmuje Pracownik Obsługi.

III. Postanowienia końcowe
1. Organizatorem ŁPG jest Stowarzyszenie, ale sama Impreza odbywa się na terenie Łódzkiego Domu Kultury, dlatego Uczestnicy obowiązani są do użytkowania pomieszczeń i ich wyposażenia w odpowiedni sposób. W razie zaobserwowania u innych uczestników Imprezy zachowań odbiegających od ogólnie przyjętych norm, Uczestnik powinien powiadomić o tym fakcie Pracowników Obsługi.
2. W razie wystąpienia jakichkolwiek nieprzewidzianych sytuacji, problemów z grami itp. należy je zgłaszać Pracownikom Obsługi.
3. Na terenie Imprezy Uczestnikom zabrania się wnoszenia i spożywania jakichkolwiek napojów alkoholowych i innych zakazanych substancji oraz palenia papierosów lub innych wyrobów tytoniowych (w tym także papierosów elektronicznych). W razie spożywania pokarmów i płynów w trakcie gry należy zadbać o to, by nie uszkodzić nimi elementów wypożyczonych gier.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z działalnością Wypożyczalni będą rozstrzygane przez sąd powszechny.

Wczytywanie...